Inspectie olie- of gasleidingen

Inspectie gasleidingen scope 7a of 7b of olieleidingen scope 7c.

Het keuren van het brandstoftoevoersysteem, olie- of gasleiding is ook een vast onderdeel van de verplichte keuring behorende bij de stookinstallatie zoals omschreven staat in de activiteitenregeling. Voor de uitvoer van de werkzaamheden zijn we, zoals in de regeling wordt vereist, SCIOS-gecertificeerd en wat betreft de uitvoer van de werkzaamheden weerspiegelen we deze gelijk zoals omschreven staat in de SCIOS-regeling.

Wanneer moet de brandstoftoevoerleiding worden geïnspecteerd?

Als het stooktoestel inspectie plichtig is volgens de activiteitenregeling dan is ook het daarbij behorende brandstoftoevoersysteem, olie- of gasleiding ook inspectie plichtig vanaf de olietank of gasmeter van de netbeheerder. De inspectiefrequente komt overeen met de eisen die aan het toestel gesteld worden.  Ook het veiligheidsaspect kan een belangrijke rol spelen om ook het resterende brandstoftoevoersysteem te inspecteren, denk maar aan een gasleiding in een school die naar een keuken loopt of naar een praktijklokaal, ect. Wettelijk gezien zijn dit soort leidingdelen niet inspectieplichtig, maar speelt de totale veiligheid hier een belangrijke rol.

Als men overgaat tot het laten inspecteren van het brandstoftoevoersysteem wordt er in de SCIOS-regeling onderscheid gemaakt in drie werkgebieden, namelijk:

Scope 7a (ontwerpdruk ≤ 0,5 bar) voor gebouwgebonden en licht industriële toepassingen.
De meeste brandstofleidingen ondergaan een keuring volgens deze scope.

Scope 7b (ontwerpdruk > 0,5 bar) voor gebouwgebonden of industriële toepassingen.
Er kunnen andere inspectiefrequenties van toepassing zijn door regelgeving uit andere besluiten (bijvoorbeeld het bouwbesluit). De frequentie uit het Activiteitenbesluit is de minimale keuringsfrequentie.

Scope 7c (olieleidingen)
Deze scope kan zowel betrekking hebben gebouwgebonden als industriële stookinstallaties.

Bepalen welke van de drie inspecties er nu plaats moet vinden op locatie

Het is goed vast te stellen of het om een olie- of gasleiding gaat. Alleen bij een gasleiding inspectie is de uitgaande gasdruk na het reduceerstation van de netbeheerder. Is de uitgaande druk lager dan 0,5 bar, dan hebben we het over een scope 7a inspectie en in de andere gevallen over een scope 7b inspectie.

Hoe bepalen we dan de prijs van zo’n inspectie?

Het bepalen van de prijs doen we in de meeste gevallen aan de hand van onze ruime ervaring, en indien noodzakelijk in gezamenlijk overleg. Hiermee kunnen we het grootste deel van de aanvragen vrijblijvend offreren. Bij installaties waar meerdere aftakkingen en/of meerdere deelgebouwen zijn aangesloten op de centrale olie- of gasleiding is een opname op locatie noodzakelijk. Aan de hand van deze opname brengen we een vrijblijvende op maat gemaakte offerte uit. Dit laatste speelt zich ook in de meeste gevallen af bij scope 7b installaties.

De prijs wordt mede bepaald of er een “Eerste of Bijzondere Inspectie” of een “Periodieke Inspectie” plaats moet vinden. We hebben het over een “Eerste of Bijzondere Inspectie” als de installatie door ons voor de eerste maal wordt geïnspecteerd of als deze acht jaar terug heeft plaatsgevonden. In de tussenliggende periodes spreken we over een” Periodieke Inspectie” zo vier jaar na de ” Eerste of Bijzondere Inspectie”.

 

Beoordeling brandstoftoevoersysteem.

De inspecteur beoordeelt het brandstoftoevoersysteem op onder meer, de functionaliteit, de doelmatigheid en de dichtheid van het systeem. Het opmaken van de inspectieverslagen en het bewaren van de verslagen als het afmelden van de door ons uitgevoerde inspectie vindt plaats zoals omschreven bij een EBI- of PI-inspectie aan een toestel.

Pagina afdrukken