EBI – Eerste Bijzondere Inspectie

EBI – inspectie stookinstallatie

In de activiteitenregeling milieubeheer (1-1-2018 t/m nu) staat omschreven dat een gasgestookte stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen (belasting op onderwaarde Hi) van meer dan 100 kW ten minste één keer in de vier jaar gekeurd moet worden op veiligheid, optimale verbranding en energiezuinigheid. Voor niet-gasgestookte installaties gelden weer andere grenswaardes. De inspectie-interval voor installaties tussen de 20 en ten hoogste 100 kW is minimaal vier jaar. Voor installaties boven de 100 kW is dat ten minste één keer per twee jaar.

In de activiteitenregeling staat de inspectie-interval omschreven. De eerste inspectie moet verricht zijn binnen zes weken na de ingebruikname van de stookinstallatie. Dat geldt ook voor werkende stookinstallatie die nog niet eerder geïnspecteerd zijn. De inspectie omvat onder meer de afstelling voor de verbranding, met als extra aandachtspunt een meting van koolmonoxide (CO). Het systeem voor de toevoer van brandstof (gasleiding, olieleiding, etc.), de verbrandingslucht en de afvoer van verbrandingsgassen. Als de delen van de stookinstallatie voldoen aan de gestelde eisen wordt er een verslag van keuring afgegeven, ondertekend door degene die de keuring heeft verricht. Het activiteitenbesluit verplicht ons de aan de eisen voldoende installaties af te melden in het afmeldsysteem van de stichting SCIOS, waar een certificaat wordt gegenereerd die wij meesturen met het verslag.

Een keuring zoals hierboven wordt bedoeld, dient door een bedrijf dat beschikt over een geldig SCIOS-certificaat, dat is afgegeven door een instantie die door een accreditatie-instantie is geaccrediteerd, teneinde uitvoering te kunnen geven zoals staan omschreven in de SCIOS-certificatieregeling. Vermaas Inspectie & Service BV voldoet aan deze gestelde eisen en zal zich dan ook moeten houden aan de minimaal uit te voeren werkzaamheden en procedures zoals deze staan omschreven in de SCIOS-certificatieregeling.

Eerste of Bijzondere inspectie

De werkzaamheden behorend bij een Eerste of Bijzondere inspectie staan omschreven in de SCIOS-certificatieregeling. De regeling omschrijft de werkzaamheden die minimaal uitgevoerd dienen te worden en wat er in het bijbehorende verslag minimaal geregistreerd moet worden. Dit alles wordt bepaald door het type stookinstallatie en is ook bepalend voor de kosten van zo’n inspectie. Vermaas Inspectie & Service BV helpt u graag hierbij.

Basisverslag

Nog even ter voorkoming van onduidelijkheden, een basisverslag is een Eerste of Bijzondere inspectie waarin geen aanpassingspunten staan vermeld die betrekking hebben op de stookinstallatie. Een door ons opgemaakte basisverslag is dan ook volgens de SCIOS-certificatieregeling de leidraad voor de periodiek terug kerende werkzaamheden aan de door ons geïnspecteerde stookinstallatie, denk hierbij aan de door de overheid vastgestelde inspectie of het jaarlijks onderhoud aan de stookinstallatie conform de SCIOS-certificatieregeling.

Specifieke wensen

In het op te maken basisverslag kunnen, buiten de minimale vast gestelde werkzaamheden zoals deze in de SCIOS-certificatieregeling zijn omschreven en waaraan we ons als inspectiebedrijf moeten houden, nog specifieke wensen van de opdrachtgever terug komen in het verslag. Deze specifieke wensen moeten vooraf zijn besproken en schriftelijk zijn vast gelegd. Door ons wordt ook gekeken naar de haalbaarheid, het moet van ons uit te realiseren zijn en technisch en verantwoord haalbaar zijn.

Werkzaamheden EBI-inspectie

Bij het opstellen van het Basisverslag komen de volgende onderwerpen aan de orde:
 • het opstellen van (het technische deel van) contracten met eisen van;
  • opdrachtgever;
  • overheid/wetgeving;
  • leverancier;
  • fabrikant;
 • het uitvoeren van eerste inspectie en het opstellen van het basisverslag (BV);
 • het valideren van werkinstructies voor Periodieke Inspectie (PI) en/of Periodiek Onderhoud (PO);
 • het vastleggen van grenswaarden waarbinnen het toestel nog veilig functioneert, bij een stooktoestel (-len) de verplicht gestelde meting van koolmonoxide (CO);
 • het beoordelen of afwijkingen ten opzichte van de voorschriften en/of normen acceptabel zijn voor zowel de eerste- als de periodieke inspectie;
 • het vastleggen indien nodig van aanwijzingen ten behoeve van de periodiek terugkerende werkzaamheden:

EBI-inspectie toestel en brandstoftoevoerleiding

Over het algemeen dienen er bij een stookinstallatie twee EBI-inspecties plaats te vinden, een die betrekking heeft op het te inspecteren van toestel (-len) of een opgestelde cascadeopstelling en een die betrekking heeft op het brandstoftoevoersysteem. We hebben het dan over standaard stookinstallaties.

Bijzondere stookinstallaties

Een uitzondering is een stookinstallatie die vallen onder scope 5 en 5a volgens de SCIOS-certificatieregeling. Scope 5a installatie zijn installaties die worden gestookt op een vaste brandstof. Scope 5 installaties zijn vaak installaties die worden gebruikt in een industriële omgeving. Aan dit soort installaties worden soms specifieke eisen gesteld, we spreken dan van een stuk maatwerk. Ons advies is om dit duidelijk aan te geven om achteraf problemen te voorkomen. We helpen u hier graag mee.

Inspectieverslag

Het inspectieverslag van de keuring, ondertekend door degene die de keuring heeft verricht, dient na afgifte zes jaar bewaard te blijven bij de stookinstallatie, ter inzage van het bevoegd. Het opgemaakte basisverslag dient ten alle tijden bij stookinstallatie aanwezig te zijn.

Stookinstallatie- en gebouwgebonden aspecten

Volgens het activiteitenbesluit 1-1-2013 en de daarna uitgegeven exemplaren kan de SCIOS-inspecteur alleen de verklaring van geen bezwaar weigeren als de stookinstallatie zelf niet voldoet maar niet vanwege gebreken aan de stookruimte. Immers, alleen keuring en onderhoud van de installatie is geregeld in het Activiteitenbesluit. De gebouwgebonden items zijn geregeld in het Bouwbesluit.De toezichthouder op gebouwen kan wel handhavend optreden als er gebreken aan de stookruimte zijn gevonden. De SCIOS-inspecteur noteert zijn bevindingen in het keuringsrapport als aandachtspunten. De toezichthouder van het bevoegd gezag kan dit keuringsrapport vervolgens opvragen bij de ondernemer.

SCIOS afmeldsysteem

In het kader van wettelijke verplichtingen heeft SCIOS een afmeldsysteem ontwikkeld, waarin de SCIOS-gecertificeerde bedrijven de uitgevoerde inspecties moeten afmelden. De handhavers (lokale, regionale en provinciale milieudiensten) hebben inzage in dit systeem en kunnen zien bij welke bedrijven, inspecties, metingen en onderhoud aan de stookinstallaties zijn uitgevoerd en bij welke niet.
Pagina afdrukken