PI – Periodieke Inspectie

PI – inspectie stookinstallatie

De werkzaamheden behorend bij een Periodieke Inspectie staan omschreven in de SCIOS-certificatieregeling. De regeling omschrijft dan ook de werkzaamheden die minimaal uitgevoerd dienen te worden en wat er in het bijbehorende verslag minimaal geregistreerd moet worden. Dit alles wordt bepaald door het type stookinstallatie en is ook bepalend voor de kosten van zo’n inspectie, Vermaas Inspectie & Service BV helpt u hierbij graag.

EBI – inspectie

In de activiteitenregeling milieubeheer (1-1-2018 t/m nu) staat omschreven dat een gasgestookte stookinstallatie met een nominaal thermisch ingangsvermogen (belasting op onderwaarde Hi) van meer dan 100 kW ten minste één keer in de vier jaar gekeurd moet worden op veiligheid, optimale verbranding en energiezuinigheid. Voor niet-gasgestookte installaties gelden weer andere grenswaardes. De inspectie-interval voor installaties tussen de 20 en ten hoogste 100 kW is minimaal vier jaar. Voor installaties boven de 100 kW is dat ten minste één keer per twee jaar.

In de activiteitenregeling staat de inspectie-interval omschreven. De eerste inspectie moet verricht zijn binnen zes weken na de ingebruikname van de stookinstallatie. Dat geldt ook voor werkende stookinstallatie die nog niet eerder geïnspecteerd zijn. De inspectie omvat onder meer de afstelling voor de verbranding, met als extra aandachtspunt een meting van koolmonoxide (CO). Het systeem voor de toevoer van brandstof (gasleiding, olieleiding, etc.), de verbrandingslucht en de afvoer van verbrandingsgassen. Als de delen van de stookinstallatie voldoen aan de gestelde eisen wordt er een verslag van keuring afgegeven, ondertekend door degene die de keuring heeft verricht. Het activiteitenbesluit verplicht ons de aan de eisen voldoende installaties af te melden in het afmeldsysteem van de stichting SCIOS, waar een certificaat wordt gegenereerd die wij meesturen met het verslag.

Een keuring zoals hierboven wordt bedoeld, dient door een bedrijf dat beschikt over een geldig SCIOS-certificaat, dat is afgegeven door een instantie die door een accreditatie-instantie is geaccrediteerd, teneinde uitvoering te kunnen geven zoals staan omschreven in de SCIOS-certificatieregeling. Vermaas Inspectie & Service BV voldoet aan deze gestelde eisen en zal zich dan ook moeten houden aan de minimaal uit te voeren werkzaamheden en procedures zoals deze staan omschreven in de SCIOS-certificatieregeling.

De daarop volgende inspecties

Het reeds eerder opgemaakte Basisverslag is de leidraad voor de periodiek terugkerende inspecties nadat de intervaltijd is verstreken zoals staat omschreven in de activiteitenregeling die afhankelijk is van het type stookinstallatie. In de SCIOS-certificatieregeling wordt deze inspectie weergegeven als een periodieke inspectie ook wel PI-inspectie genoemd.

Periodieke inspectie

De werkzaamheden behorend bij een Periodieke inspectie staan omschreven in de SCIOS-certificatieregeling. De regeling omschrijft dan ook de werkzaamheden die minimaal uitgevoerd dienen te worden en wat er in het bijbehorende verslag minimaal geregistreerd moet worden. Dit alles wordt bepaald door het type stookinstallatie en is ook bepalend voor de kosten van zo’n inspectie, Vermaas Inspectie & Service BV helpt u hierbij graag.

Werkzaamheden PI-inspectie

Bij het opstellen van het Inspectieverslag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • het controleren van de juiste afstelling van de regelapparatuur tijdens normaal bedrijf aan de hand van het basisverslag en de relevante voorschriften (periodieke keuring) om optimale verbranding en maximale energiezuinigheid te waarborgen;
  • het uitvoeren van eerste inspectie en het opstellen van het basisverslag (BV);
  • het valideren van werkinstructies voor Periodieke Inspectie (PI) en/of Periodiek Onderhoud (PO);
  • het controleren van de juiste afstelling van de beveiligingen bij afwijkende omstandigheden aan de hand van het basisverslag en de relevante voorschriften om de veiligheid te waarborgen;
  • het indien nodig opnieuw vaststellen van de grenswaarden waarbinnen afstellingen van regelingen en beveiligingen zich mogen bevinden ten behoeve van PO, één en ander in overleg met de medewerker EBI-er;
  • het vastleggen van de resultaten van de periodieke inspectie in een rapport: Periodieke Inspecties;
  • de inspecties dienen uitgevoerd te worden door toepassing van veilige testmethoden.

Inspectieverslag

Het inspectieverslag van de keuring, ondertekend door degene die de keuring heeft verricht, dient na afgifte zes jaar bewaard te blijven bij de stookinstallatie, ter inzage van het bevoegd. Het opgemaakte basisverslag dient ten alle tijden bij stookinstallatie aanwezig te zijn.

Stookinstallatie- en gebouwgebonden aspecten

Volgens het activiteitenbesluit 1-1-2013 en de daarna uitgegeven exemplaren kan de SCIOS-inspecteur alleen de verklaring van geen bezwaar weigeren als de stookinstallatie zelf niet voldoet maar niet vanwege gebreken aan de stookruimte. Immers, alleen keuring en onderhoud van de installatie is geregeld in het Activiteitenbesluit. De gebouwgebonden items zijn geregeld in het Bouwbesluit.

De toezichthouder op gebouwen kan wel handhavend optreden als er gebreken aan de stookruimte zijn gevonden. De SCIOS-inspecteur noteert zijn bevindingen in het keuringsrapport als aandachtspunten. De toezichthouder van het bevoegd gezag kan dit keuringsrapport vervolgens opvragen bij de ondernemer.

SCIOS afmeldsysteem

In het kader van wettelijke verplichtingen heeft SCIOS een afmeldsysteem ontwikkeld, waarin de SCIOS-gecertificeerde bedrijven de uitgevoerde inspecties moeten afmelden. Een vereiste is wel dat er een basisverslag van de geïnspecteerde installatie aanwezig dient te zijn. De handhavers (lokale, regionale en provinciale milieudiensten) hebben inzage in dit systeem en kunnen zien bij welke bedrijven, inspecties, metingen en onderhoud aan de stookinstallaties zijn uitgevoerd en bij welke niet.

Pagina afdrukken