PO – Periodiek Onderhoud

PO – onderhoud stookinstallatie

Jaarlijks onderhoud

Als Vermaas Inspectie & Service BV adviseren we u als beheerder of eigenaar van een stookinstallatie om jaarlijks onderhoud aan uw stookinstallatie uit te laten voeren. Wilt u zeker weten dat het onderhoud volgens een vaste procedure wordt uitgevoerd dan kunt u het beste het onderhoud uit laten voeren door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf.

Periodieke onderhoud volgens de SCIOS-certificatieregeling.

De werkzaamheden behorend bij een Periodieke Onderhoud staan omschreven in de SCIOS-certificatieregeling. De regeling omschrijft dan ook de werkzaamheden die minimaal uitgevoerd dienen te worden en wat er in het bijbehorende verslag minimaal geregistreerd moet worden. Dit alles wordt bepaald door het type stookinstallatie en is ook bepalend voor de kosten van zo’n onderhoud, Vermaas Inspectie & Service BV helpt u hierbij graag.

Activiteitenregeling

In de activiteitenregeling staat vermeld, indien uit een inspectie blijkt dat de stookinstallatie onderhoud behoeft, vindt dat onderhoud binnen twee weken na de keuring plaats. Degene die de inrichting drijft vraagt van degene die het onderhoud verricht aan de stookinstallatie een door hem ondertekend bewijs waaruit blijkt wanneer, door wie en welk onderhoud is verricht.

Inspectie interval gekoppeld aan onderhoud

De inspectie interval is volgens de activiteitenregeling voor gas gestookte installaties tenminste eens in de vier jaar en voor andere brandstoffen kan dit termijn eens in de twee jaar. In de meeste montage bedieningsvoorschriften van een toestel staat vermeld dat jaarlijks onderhouden noodzakelijk. Om er nu zeker van te zijn dat het onderhoud goed en volgens een vaste procedure wordt uitgevoerd.

Periodieke onderhoud

De werkzaamheden behorend bij een Periodieke Onderhoud staan omschreven in de SCIOS-certificatieregeling. De regeling omschrijft dan ook de werkzaamheden die minimaal uitgevoerd dienen te worden en wat er in het bijbehorende verslag minimaal geregistreerd moet worden. Dit alles wordt bepaald door het type stookinstallatie en is ook bepalend voor de kosten van zo’n onderhoud, Vermaas Inspectie & Service BV helpt u hierbij graag.

Werkzaamheden PO-Periodiek onderhoud

Bij het opstellen en uitvoeren van het Periodiek onderhoud komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • het noodzakelijk onderhoud aan de stookinstallatie;
  • het vervangen van onderdelen;
  • het vervangen van onderdelen controleren of het vervangende onderdeel functioneert conform het basisverslag (BV);
  • het indien noodzakelijk opnieuw inregelen conform het basisverslag (BV);
  • het vastleggen van de resultaten van de periodieke onderhoud in een rapport periodieke onderhoud.

Onderhoudsverslag

Het onderhoudsverslag, ondertekend door degene die het onderhoud heeft verricht, dient na afgifte als bewijs bewaard te blijven bij de stookinstallatie ter inzage van het bevoegd.

SCIOS afmeldsysteem

In het kader van verplichtingen heeft SCIOS een afmeldsysteem ontwikkeld, waarin de SCIOS-gecertificeerde bedrijven het uitgevoerde onderhoud af moeten melden. Een vereiste is wel dat er een basisverslag van de onderhouden installatie aanwezig dient te zijn. De handhavers (lokale, regionale en provinciale milieudiensten) hebben inzage in dit systeem en kunnen zien bij welke bedrijven, inspecties, metingen en onderhoud aan de stookinstallaties zijn uitgevoerd en bij welke niet.

Pagina afdrukken