Emissiemeting NOx

Emissiemetingen

Activiteitenbesluit

In het activiteitenbesluit staan wettelijke eisen die betrekking hebben op de emissie-uitstoot van verbrandingsgassen. De emissie-eisen zijn van toepassing op het in werking hebben van een gasmotor, gasturbine, ketelinstallaties of dieselmotoren. Aan welke emissie-eisen deze toestellen moeten voldoen is mede afhankelijk van het bouwjaar of ingebruikname van toestel, het nominaal thermisch ingangsvermogen van het toestel, de soort brandstof waarop het toestel is aangesloten en het aantal draaiuren per jaar. De opstelling van de stookinstallatie en het te verwarmen medium hebben ook invloed op het activiteitenbesluit.

Emissiegrenswaarden

Er wordt in de regeling gesproken over de emissiegrenswaarden alsmede de andere metingen en berekeningen die zijn voorgeschreven, die worden uitgevoerd volgens onderstaande normbladen:

 • stikstofoxiden (NOx): NEN-EN 14792;
 • zwaveldioxide (SO2): EN-EN 14791;
 • onverbrande koolwaterstoffen (CxHy): NEN-EN 12619;
 • totaal stof: NEN-EN 13284-1 of NEN-EN 13284-2;
 • zuurstof (O2): NEN-EN 14789;
 • de meetlocatie voor de monstername wordt omschreven in de norm NEN-EN 15259.

Activiteitenbesluit en -regeling

In het activiteitenbesluit staan de emissiegrenswaarden vermeld waaraan een installatie moet voldoen. In de activiteitenregeling staat meer vermeld over de uitvoer van deze metingen en aan welke eisen het uitvoerend bedrijf worden gesteld. De regeling heeft het over de uitvoer van drie metingen, de afzonderlijke metingen, parallelmetingen en referentiemetingen, geschiedt door een instantie die is geaccrediteerd door een accreditatie-instantie. De afzonderlijke meting mag uitgevoerd worden door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf dat beschikt over een geldig SCIOS-certificaat, Scope-6 net zoals Vermaas Inspectie & Service BV.

Meetfrequentie

In de activiteitenregeling wordt gesproken over een eenmalige meting als het gaat om een ketelinstallatie. De meting dient binnen vier weken na de inbedrijfname van de installatie plaats te vinden of wanneer de ketelinstallatie op een andere brandstof wordt aangesloten waarvoor andere eisen gelden. De meetfrequentie voor gasturbines, gasmotoren en dieselmotoren wijken hiervan af, daar spreekt men over een meetinterval van vier jaar.

Aandachtspunten afzonderlijke NOx meting, brandstof aardgas

Een paar aandachtspunten waar we zoal mee te maken hebben als we een afzonderlijke NOx meting aan een ketelinstallatie uit moeten voeren:

 • de diameter van het rookgaskanaal, is deze kleiner of gelijk aan 350mm dan kunnen we volstaan door de uitstoot te meten op een meetas;
 • de diameter van het rookgaskanaal is groter dan 350 mm, dan moet er over twee meetassen gemeten worden;
 • de meting moet bestaan uit drie deelmetingen van ten minste 15 minuten en maximaal 30 minuten;
 • de meting wordt verricht bij een belastingstand van meer dan 60 procent;
 • de meetapparatuur waarmee de meting wordt uitgevoerd moet voldoen aan de gestelde eisen.

SCIOS-gecertificeerd scope 6

Vermaas Inspectie & Service BV is zoals we eerder aangaven een SCIOS scope 6 gecertificeerd bedrijf voor onder meer het meten van de stikstofoxiden (NOx). We kunnen u dus vrijblijvend een offerte aanbieden voor het meten van deze emissiegrenswaarde. Om een op maat gemaakte offerte uit te brengen is het van belang dat we de volgende gegevens van de installatie moeten weten waarop de meting plaats moet vinden, dit is voor het bepalen van de juiste prijs van groot belang.

Welke installatiegegevens hebben we zoal van u nodig voor een op maat gemaakte offerte:

 • type installatie: ketelinstallatie, gasmotor, gasturbine of dieselmotor;
 • wanneer is deze installatie in gebruik genomen: voor 1-1-2013, na 1-1-2013
 • nominaal vermogen: kleiner dan 400kW, tussen de 400kW en 1000kW, groter dan 1000kW;
 • brandstof: brandstof in vloeibare vorm, aardgas, of een ander gas, houtpallets of -snippers;
 • rookgasafvoerkanaal: kleiner of gelijk aan 350 mm, groter dan 350 mm.

Extra informatie

Bestaande ketelinstallaties na 1-1-2017 van 1000 kW vermogen

Een bestaande ketelinstallatie met een vermogen vanaf 1000 kW moet vanaf 1-1-2017 aan de emissiegrenswaarden van heden voldoen. Ook moet er een aantoonbaar verslag zijn opgesteld door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf waarin de gemeten waarden zijn weergegeven.

Brander of ketelvervanging

Een extra aandachtspunt is dat, wanneer van een bestaande brander ketelcombinatie een van beide vervangen wordt en het nominaal vermogen van de ketel is groter dan 400kW, er een emissiemeting door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf plaats moet vinden en dat deze installatie aan de emissiegrenswaarden van heden moet voldoen.

Emissiegrenswaarde ketelinstallatie

Hieronder staan drie tabellen uit het activiteitenbesluit met daarin vermeld de emissiegrenswaarde voor ketelinstallatie. De emissiegrenswaarde wordt mede bepaald door het nominaal thermisch ingangsvermogen van de installatie en de ingebruikname van de installatie.

Pagina afdrukken